Home  >  Gitika Parashar  >  joke

Gitika Parashar's Joke

More Jokes from Gitika Parashar
images for gitika parashar's joke on TrueThat,TrueStory,dogs,moo,durgo,io,lo,kya,milta,hai,GitikaParashar,kanika,ankush,uttkarsh,truethat,truestory

@kanika @ankush @uttkarsh #TrueThat #TrueStory